TW

Głównymi elementami transformatora są dwa rdzenie toroidalne. Na jedtwnym z nich nawinięte jest wielosek-cyjne uzwojenie pierwotne zasilające transformator, na drugim – uzwojenie pomiarowe. Uzwojenie wtórne (wielkoprądowe) składa się z czterech sekcji. Każdy zwój tego uzwojenia obejmuje oba rdzenie z uzwoje-niami zasilającym i pomiarowym. Uzwojenia transformatora mają wyprowadzenia zakoń-czone zaciskami i przez kombinację połączeń sekcji uzwojenia zasilającego i sekcji uzwojenia wielkoprądo-wego uzyskuje się wymaganą przekładnię i zakres prądów wyjściowych transformatora

Zastosowanie

Transformator wielkoprądowy służy do wytwarzania dużych prądów niezbędnych do badań wyzwalaczy i przekaźników nadmiarowoprądowych, bezpieczników topikowych, przekładników prądowych  itp